product image
History of Delhi High Court More


Past Presidents & Secretaries

YEAR         PRESIDENT                             SECRETARY

1962-63           Sh. Gurbachan Singh                            Sh. Dalip K.Kapur

1963-64           Sh. R.S. Narula                                    Sh. Dalip K.Kapur

1964-65           Sh. Hardyal Hardy                               Sh. M. K. Chawla

1965-66           Sh. Radhey Lal Agarwal                       Sh. M. K. Chawla

1966-67           Sh. S.N. Shankar                                 Sh. Yogeshwar Dayal

1967-68           Sh. D.D. Chawla                                  Sh. R.L. Tandon

1968-69           Sh. D.D. Chawla                                  Sh. R.L. Tandon

1969-70           Sh. Radhey Lal Agarwal                       Sh. Daljit Singh

1970-71           Sh. D.D.Chawla                                   Sh. H.S. Dhir

1971-72           Sh. Radhey Lal Agarwal                       Sh. H.S. Dhir

1972-73           Sh. S.L. Bhatia                                     Sh. Y.K.Sabharwal

1973-74           Sh. P.L. Vohra                                     Sh. Y.K.Sabharwal

1974-75           Sh. P.L. Vohra                                     Sh. S.K. Puri

1975-76           Sh. S.L. Bhatia                                     Sh. S.K. Puri

1976-77           Sh. P.N. Lekhi                                     Sh. Arun Kumar

1977-78           Sh. P.N. Lekhi                                     Sh. Arun Kumar

1978-79           Sh. S.L. Bhatia                                     Sh. Y.K. Sabharwal

1979-80           Sh. S.L. Bhatia                                     Sh. S.K. Puri

1980-81           Sh. R.K. Makhija                                 Sh. S.K. Puri

1981-82           Sh. R.K. Makhija                                 Sh. Ravinder Sethi

1982-83           Sh. D.C. Mathur                                  Sh. Ravinder Sethi

1983-84           Sh. D.C. Mathur                                  Sh. S.K. Puri

1984-85           Sh. Y.K. Sabharwal                             Sh. S.K. Puri

1985-86           Sh. Y.K. Sabharwal                             Sh. Ravinder Sethi

1986-88           Sh. D.C. Mathur                                  Sh. Ravinder Sethi

1988-89           Sh. Arun Kumar                                  Sh. R.K. Watel

1989-90           Sh. Ravinder Sethi                               Sh. R.K. Watel

1990-91           Sh. D.C. Mathur                                 Sh. Alakh Kumar

1991-92           Sh. P.N. Lekhi                                    Sh. Alakh Kumar

1993-94           Sh. P.N. Lekhi                                    Sh. Ashok Kashyap

1994-95           Sh. Dinesh Mathur                               Sh. Ashok Kashyap

1995-96           Sh. P.N. Lekhi                                    Sh. R.K. Watel

1996-97           Sh. V.K. Makhija                               Sh. Alakh Kumar

1997-98           Sh. V.K. Makhija                               Sh. Anoop Bagai

1998-2000       Sh. A.S. Chandhiok                            Sh. Anoop Bagai

2000-2002       Sh. A.S. Chandhiok                            Sh. D.K. Sharma

2002-2004       Sh.D.C.Mathur                                   Sh. D.K. Sharma

2004-2005       Sh. A.S. Chandhiok                            Sh. Kirti Uppal

2005-2007       Sh. A.S. Chandhiok                            Sh. Kirti Uppal

2007-2009       Sh. K.C. Mittal                                   Sh. D.K.Sharma

2009-2011       Sh. A.S.Chandhiok                            Sh. D.K.Sharma

2011-2013       Sh. A.S.Chandhiok                            Sh. Mohit Mathur

2013-2016       Sh. Rajiv Khosla                                Sh. Abhijat